Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten, P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN, N. DAK. OWANCAYA WOTANIN. 

Sioux Falls, S. D. Oct. 22— He- 
ehan South, Dakota owangya icamna 
wan ye qa David Ganaway, Hubert 
Brown kici euwitati, Chamberlin 
etanhanrji. GENERAL FORSYTHE, AK1CITA 

ITANCAJN WAN DAKOTA WICA- 
KASOTA TKA QON TE. . 

Columbus Ohio, Oct. 24 — Heehan 
akicita itancan ayustan wan, Major 
General U. S. A. eciyapi aon he iye 
ti Kin en htayetu kin dete. Anpetu 
v.akan ihanhanna hanheoikin heehan 
tancan tatake hinhde qa inajin sni 
wanke qa ecen ta. 

Omaka 1890 heehan Colonel 7th 
cavalry, sunkakanyanka ospaye wiea- 
yuhe kin heca, qa Pine Ridge en Da- 
kota wanagi wacipi ihnaskinyanui qon 
heehan hen vesipi. Hen Dakota ospa- 
ye wan ob kicizapi qa ecehna wica- 
kasota tKa. He ohakam tunkansina- 
yanpi wan Cleveland eciyani qon he 
yuwankanwana iyeye qa Brio-adier 
General, ospaye okowanjma wicayu- 
ha kaga. Qa Tunkansinayanni Mc 
Kinly eciyapi aon he ayustan kte 
kin heehan Major General kaga. DAKOTA QEFA WICAKA- 
SKAPI. 

Tunkansina woyaco en Medicine 
Crowe wi sahdogan Bismars en ka- 
ssapi kta yacopi kin Bismark owica- 
Kaske tipi kin en anpetuwakan ihan- 
lianna ehan aiui. Ke yamnini, wa- 
wanyaka wan owakpamni en apaui 
on kaska Di; McGrady, he nakun 
wanji, he is Mandan Taspan Ojuna l.takasam en otonwe kin en owica- 
Khs<e tipi kin hen ehnakani, ija he- 
on wi sahcl gan hen kaska yanke kta 
yacoui. 

Drag "V\ olf, gica wicayacoui itan- 
can kin is Fargo en owicakaske tipi 
kin hen wi wikcernna kaska yanke 
kta yacopi. 

Token on he yuabeya ewicahna- 
kapi bin he hecece kin nan woiyoneye 
kin nina teliika dani kta on heconui. 
owasin witayena yaiiKaoi esta iciina- 
gigaya yankapi kinhan woiyoueye 
yuhapi Kin tehike hce sni seececa 
kiyapi Kta on he abeya ewicahnaka- 
pi. Medicine Crowe owicakaske tini 
kin etanhan McKay wawoyusoa 
kin eyaku qehan uninaoi Kin nina 
cante sicani. McGrady annetu 
inonpa kinhan hehan is Mandan ekta 
ay a pi kta. jm niyeye kin kitanse iyonta, tka 
nahanh tanyan hce sni. St. Louis 
etanhan hemani ruiniowanca ohuta 
ekta ya tka. Edgernent, South Da- 
kota en oape 24 wogan ioajin qon he 
htayetu kin de nakahan iyonte. Au- 
rora eciyani kin ikvyena hen i>te- 
waniyanpi opawinge ota kaksiza wan 
en ecogapi qa ouwitatapi. Alliance 
eciyapi kin iwiyohinyanpatanhaii 
hen ptewaniyanoi ouawinge ota na- 
kun cuwita tapi. TahcasKana (1800) 
keKtopawiuge wanji sanpa opawinge 
sahdogan hemani onna najinpi tKa 
ocuwita tapi. HEMANI ICIBOTO QA EN HTA- 
NIPI NOM WICAKTE. 

Kenton, Ohio, Oct. 24 — Heehan 
hemani watoksu wan hemani tipi qe- 
ya najin unkan iboto qa hemani na 
tipi ko otabobdeca a a tahca wani van- 
pi opawinge ota wicakte. Wicasta 
nom is nina kionniwicava. Georo-e 
Xefr*, hemani oceti kin he kte, 
Springfield Ohio hen ti. Henry Mil- 
ler hemani feiyuspa ecee kin heca he 
nakun kte, aa he is West Liberty, 
Ohio etanhan. 

TAHCA WANIYANPI OTA 
CUWITA TAPI. HEMANI OTA TEH AN IYOPTE SNI 

NAJIN HIYEYE QON KITANSEH 

OWASIN IYOPTA. 

Lincoln Nebraska, Oct. 24 — He- 
mani icamna on oaue 48 atanse na- MAZAKAN KEKTOPAWINGE OTA 

MINIWanca EN 'MININ EHPEYAPI. 

CUBA OYATE KIPANJINPI TA- 

WIPEPI W1CAKIPI KIN HENA 

ISANPA ON WAKIYONNIYAN- 

PI KTE SNI ON MINI YOKAD API. 

Havana, Oct. 24— Cuba etanhan Se- 
cretary Taft htayetu hdicu sni ecen, 
ovate kipajin tawipepi kin hena tokesta 
isanpa on wakionniyanpi kte sni e 
tukten ehnakapi kta ce, eya keyapi 
qon yuwicakapi. Cuban akicita ospaye 
wan wipe qon hena ee mini kin 
ekta etoksupi qa minin ehpeyapi. 
Otautapi kektopawinge ota, akatinpi 
wikcernna yamui srnan en ehpeyapi. HU SANNI KAKSAPL 

Winipeg, Manitoba, Oct. 24— Anpetu 
wakan ehan Eli, Manitoba ikiyena 
hemani kaptanye qa F. Unger, he- 
mani iyoptekiye kin niyanpi kta on 
ceca sani kaksapi. Eli hetanhan ma- 
kaiyutapi wikcemna-nom-sam-zaptan 
hen Unger hemani tawa km kaptan- yan, qa onmapi kin hemani pa kin 
etkiya yapi unkan hemani kin ohda- 
teya ceca sanni ihdaskin wanke, qa 
hemani oceti kin kuse nakaes mini 
po kin etanhan hiyu, qa Unger han- 
hiya dodopa, Hu kin iyahdaskica 
nakaes hupahu kin iwankam maka- 
ksapo, eya, de eceena ohna niyepica 
wanyakapi heou hahonta wan on hu- 
pahu kin iwankam yuskid iyakaskapi 
qa onspe war lcmpi qa on kaksa iye- 
vapi, qa Eli otonwe kin ekta yuha 
anatanpi, qa hetanhan hemani duza- 
han wan ohna St. Boniface, Winnipeg 
wayazanka tipi kin ekta eyayapi, qa 
hen ta. Unger he Minneapolis etanhan; 
hekta May I, heehan deci htani kta 
e i. Waniyetu ota Soo Line ohnayan 
hemani iyoptekiya. SUNGTOKECA OTI WAN OHNA ON. 

St. Joseph Minn. Oct. 8 — Siceca wan 
anpetu nom tanin sni, Margaret 
Schweizer eciyapi, waniyetu topa qa 
he woju wicasta wan cunwintku, okide 
kin okiyapi qa owancaya odepi, unkan 
canmahen sungtokca ti wan en decen 
zaniyan sungtokca cincana ob skata 
yanka iyeyapi. Wiciyanna kin iyoki- 
piye hci ob skata yanka, tka sun- 
hpana napekiyapi kewicakiya. 

Odepi qa inonpacan kin en wanji 
paha wan wazi oju qa wohesman na- 
hcaka, qa he en taku tacanku wan 
iyeye unkan ohna wicinyenna tawapa- 
ha kin yanka wanyake, tokana ye sni 
hecen sdohan ohdateya ya unkan ecen 
sungtokca ti wan ohomni anpaohotonna 
hin qa tahcaskana ha ko oyapod yanka. 
Hecen siceca kin den ktepi nacece ecin 
awacin iheye qa icicawin hdicu kte 
hca ehan aistacedya unkan decen sung- 
tokca cincana wan adoksahan yanka 
etkiya ya, unkan nasdog iyaya. Dece SINASAPA WOCEKTYE TAEYANPAHA, NOVEMBER 15, 1906. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER ' and PROPRIETOR. 

Fort Tottek. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. NOVEMBER 15, 1906. den ohankokipe ecin hinhde qa siceca 
qon icu qa wancahnana hdicu. 

Siceca kin decen wohdake: Ocanku 
wan iyeye hecen ohna bda manka un- 
kan canwohesma ehna iyaye unkan hen 
sunhpana top wastestepina yukanpi ce 
eya, qa cuwita sui is wotehda 6ni 
keye, uman hen ota hecen yuta yan«a 
keve. nipi, qa onge kaha ehpekiciyapi on 
kionnipi. Sunkakan kin ya . yukan 
ecekcen ihpayapi, qa canpahmiyan 
iyecinka iyopte kin is wiyaka paspu 
ina'in; onge is ipuza tapi kte . hcin 
ehan makoce icupi. 

Tona wanapopyapi kta atowan yan- 
kapi qon ehanpi qaes makoce wasteste 
hce qon owasin wana icupi wanyakapi, 
ota hanhepi ehanna iyayapi qa ina- 
limanpi heou makoce wasteste kin 
owasin icupi. tuka hena woope tukte 
ohna econpi kte qon ohna sni, wa- 
wanyaka ohomni awanyakapi qaes ake- 
topapi qa maka iyutapi wikcemna- 
sakowin awanyakapi hecen okiwota- 
hena hanhepi econhan eyaya qa woope 
kicaksapi heon makoce awanyake itan- 
can kin taku kin de akta econpi kta 
nacdca keye, woope ohna econpi sni 
kin heon. TINMANSTINCA OPTAYE WAN 

TEXAS EKTA HEMANI WAN ANA- 

PTaPI. Austin, Texas Oct. 8— Texas makoce 
kin en tuktekten tinmnastinca odota. 
San Antonio otonwe kin ikiyena hen 
hemani wicasta itoksu wan inajinyanpi, 
ocanku ohna yapi qa, kakuka ewdca- 
ye kin on sdusduta qa hemani kin 
nasdusduta on ya okihi sni qa inajin. 
Hondo qa Sanderson otahena maka 
iyutapi opawinge nonpa he ohna tin- 
mastinca kin om wastedapike seecece. 
Hemani hanhepi yapi kin tohinni to- 
han ipi kte qon iyehan ipi sni sa qa 
hemani iyopta ohdakapi owapi Kin en 
decen ecee se yanka ecee: "Spoffard 
qa Uvaidi otahena oape ohanko wikce- 
mnanom hekta onqonpi, tinmanstinca 
kin on etanhan makoce kin hen wana 
okan sni owasin icupi qa malitipi he- ; 
on sungtokeca owasin wicaktepi, heon 
etanhan hececa kecinpi; ecin guhgtokca 
kin heceena hena tinmastinca ktepi. 
qa wicayutapi tuka wana makoce kin 
owancaya malitipi qa waniyanpi oi- 
cahwicayapi kin on sungtokca kin 
owasin wicaktepi, heon manstinca kin 
sanpa ota icaga ayapi. ADVENT. (HI KTA.) 

Advent eyapi kin he Latin wicoie 
etanhan qa he (Hi kta.) eyapi. 
Hanyetu wacekiyapi kte kin itokab 
anpetuwakan torn heya cajeyataui. 
WaniKiya hi kte Kin on church, an- 
petu kin hena en ihduwiyeyaui kta 
anpetu kta keya. 

Enanna Wanikiya hi kta on wani- 
yetu Kektopawinge tbm aue onpi. WALKER OWAKPAMNI KIN 

YUHDOKAPI KIN ON OTA 

KIONNIPI. 

Thorne, Nevada. Oct. 29- Anpetu 
kin wiyctanhan paha wan tehanwan- 
katuya akan dynamite napopyapi he 
Walker owakpamni kin hehan yu- 
ganpi on heconpi, qa he tohan na- 
honpi kinhan iyaye qa makoce tuwe 
tukte cin kahniga. Wanapopyapi kin 
eota kin kaska sni ecen canpahmi- 
yan iyecinka iyopte kin heca qa sunk- 
duzahan qa canpahmiyan ko mazaskazi 
ode kin nasdog iyaye, onge dehanvena 
cekiyapi esta, '-Gloria" eyapi sni qa 
wokiksuye waniea. 

B ehan tu ca wotanin waste en St. 
John Baptist wawahokonkiye qon, 
qa St. Paul towahokonkiye qon hena 
yawapi ecee. 

Wocekiye opa wan Advent tukte 
ohna kipiya ahope kta iyecece kin: 
Woaliuni woistinman etanhan 
ihduh:ce kte qa woiyooeye onsneici- 
ye kte, woahtaai woiyutan iyotan 
wanjina eqes isani iyaye wacin kte, 
qa wicohan wanji waste econ wacin 
Kte. 

Wocekiye en ewaoin kta, qa Mari 
witansna on kin ohoda kta, qa Wani- 
kiya tonpi kte on cantokpani on kta. 
Wanikiya kinnde kin onaKani wa- 
niyetu opawinge wanji hehan woce- 
kiye opapi Kin Christmas itokam pi 
iciyapi qa wocekiye evaui qaaKihan- 
icyapi ecee, tuka Advent heehan 
nahanhcin tohantu kte kin konzapi 
sni. ohakam wauiyetu oimwii ge za- 
ptan kin hehan eceena tohantu kte 
kin konzaui. MINIYUWAKANPI. 

(Holy Water. Wakantanka Iyehea de wowakta kin 
akihdehde jajaya, ikiyena kin hehan 
waayata kin yaotanin wicasi ecee. 
Qa heehan oyate atava kakisva va- 
konpi qa heou Wanikiya hi kte kin 
nina cantokpanipi. De wanivetu ke- 
ktopawmge topa kin ne hanyetu wa- 
cekiyapi kte kin itokam ariDetuwa- 
kan topa kin he (heeKiyani) iyacinpi 

De ecunhan wakankicivuzani wi- 
cohan kin econpi kte sni e anantapi. 
wicohan kin cle wo wiyuskin onnagi- 
yeye kte cinpi sni.- 

Qa he econhan (Mass) wacekiyani 
eca wokoyake qeya to onui ecee kin 
he woahtani on inahpiya tiyona kin 
natakapi qa ake woiyopeiciye on vu- 
ganpi okihipi kin he kiKsuye onyanpi 
kta on heconni. Anpetuwakan ca miniyuwakanpi 
kin econpi ecee. Cekiyarji kte kin 
itokam cekiyapi ooapi kin sinasaua 
kin miniyuwakanui awicamnimni 
ecee Asperges ahiy ayapi kin econ- 
nan. Hecen anpetuwakan sdonyeon- 
kiyapi. Wocekiye ouapi Kin anpe- 
tuwaKan ca ceKiye yapi qa anpetu 
wakan okitahena woahtani asapapi 
kin V\ anikiya we tawa kin on wica- 
yuskapi kta e cekiye ipi ecee, qa 
miniyuwakanpi awicamnimniui kin 
he miniawicakastanui en wowaste 
unkicupi ichg onkiyaui kte cin ki- 
ksuye onyanui kta on heconni. 

Nakun WicotakuVe Tannin kin 
heci mini on taku yujajapi kte kin 
oninni econ wlcasiol; iyotans tohan 
wosnapi wicohan econpi kta ca, qa 
ota akihde heconpi. iyotans Juda ta- 
woopepi kin ohnayan wicasta sKa sni 
yaw r ani. 

Wicqtakaye Teca kin en wicohan 
Kin de hecehnaua woecon, Wanikiya 
ininiawicaKastanin wowakan kin 011- 
qupi kin ohnayan mini qa Wakan- 
tanka Tuie kin on woahtani kin vu- 
jajapi. Wocekiye Kin en wanakaia- 
tanhan, mini yuwakanpion qa minia- 
wdcaKastanpi kta heceena sni, taka na- 
kun wounyeyapi kta on. St. Basil, 
omaka 379 heehan mini yuwakanni 
owicohan kin he yewicasini woyaKaui 
(Traditiori) tawapi kin etanhan keya. ecee, qa hecen yuwakanpi. Mini- 
skuya qa mini yuwakanpi kte kin 
tokaheya exorcism, on econpi, \\a- 
kansica towasake km miniskuya qa 
mini kin etanhan icupi, qa waKansica 
towasake on yutokan iyeyapi kta 
wan en iyeyapi*. 

Miniskuya kin mini kici icica'niyapi 
miniyuwakanpi itaKinna kag;>pi, wa- 
yuokizi, qa wayuska. 

Mini kin he wayusKapi kin iyacin- 
ni: runisKuya Kin ne wohwin etanhan 
wayuwaste. oa woyute Kin waste 
kaga ecee. oon he iyecen miniyuwa- 
kanui kin he woahtani on onhonwin- 
ui kin yuwaste qa Wakantanka en 
wiconi onkitawapi kin waste kte. qa 
iyokiui kte kin kage. Miniskuye km 
mini kin en yamui akihde susbeca 
kahya kin he Wakantanka en ya- 
mniui caiepi Kin on Jesus cansusbe- 
ca akan te qon towaste kin on econui. 
MmivuwaKanui qa wicoie token on 
econpi kin dena ee: \^'akantanKa 
mini Kin de on wakansica towasake 
Kin yujuju nunwe, qa woyazan qa 
wicohan sica owasin yutokan uunwe, 
qa wicatancan, qa wicanagi. qa taKU 
on amnimnipi kin ko owasin yuwa- 
ste nunwe. 

MinivuwaKanui he is decen kapi: 
Woahtani cistina yutoKan kta, — wo- 
waste en iyeye Kta, qa on woahtani 
on icante sicapi, qa waawacin waste 
kin icage kta,— wakansica kin en 
wahacaiiKaonyaiipi kta, — woyazan qa 
wicohan sica yutokan yuza. Tona 
wacinvan on qa cante sin on miniyu- 
wakanpi onoi Kin hena heceena on 
owaste kta. 

Minivuwnkanui kin he otaKiya 
wounyeyapi. Annetuwakaii qa ce- 
kivani kte kin itokam smasapa kin 
ovate kin awicamnimni ecee, hecen 
wicavuwasake kte Kinhan cekiyani 
Kin en eceena e wacin kte qa taku 
tokeca ta wacin kin en iyaya Kte 
sni. Qa he econhan sinasaua kin 
Penitential Psalm -Miserere." wicoie 
kin eya ecee, qa WaKantanka cekiye 
onmnde wanji Kun u si qa ovate hen 
yukan ui awanwicayake kta e cekiya 
ecee. Hecen wocekive enorjanikin 
sinasaua wocekiye ewicakicudye kin 
okiyaui qa kici ceKiyaui Kta iyecetu, 
qa wosnapi opapi kin on ihduwiye- 
yapi iyecetu. 

Tipiwakan timahen iyayapi kin 
hecehnana wocekiye opapi kin mirn- 
yuwaKanui icuni qa on a cimnimmpi 
ecee; heon tipiwakan kin tiyopa kin 
en icahda miniyuwaKanui ohna on 
wan hdepi ecee. Hecen woceKive 
opapi Kin Wakantanka en itoKam Mini kin yuwakanpi kta ca toka- 
heya miniskuya kin heca yuwaKanui yapi kte kin cante SKaya hduha vani 
en ohnaKapi. qa hehan yamni akihde kte kin idksuye onyanpi. On su- 
Qa he econhan nakun (Maes) wa- ' mini kin en cansusbeca Kahya icahipi sbeca aicicaga, qa on hecen wawa- SLNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. NOVEMBER 15, 1906. wiyutanyan iuena OKihi. qa wowaste 
ota on ktm 1a kte. Ake tohan kina- 
papi kie kin ake ininiyuwakanpi on 
aieimnirunipi ecee, hecen nakana wo- 
waste on ieu qon hecehnana wowaste 
yuha hde kte qa tiyata Wakantanka 
woawanyake tawa yuhe kin on ivu- 
skin kte. 

Tiyata miniyuwakanpi ahdapi ecee 
kin hena hecen awaeinui on etanban 
heconni. HOLY ROSARY MISSION, 

PINE RIDGE, S. DAK. 
Mitakuyepi;— 

Eva le anuetu km taKu 
bta ociciyakam kta waein ye lo. 

Ehannihca Dakota egna tuweni 
yawa OKihi sni ca heeel wocekive 
eciyatanhan liia onspeui sni. Tka 
wana lila ota onspeiciciyaoi, wana 
ksapapi naceca. Ho hecel wana 
wocekiye eciyatanhan onsneniciya. 
pi kta iveniceoapi kte yelo, inita- 
kuyeoi. WoceKiye wowaui nonua 
unyuuapi, qeyas ota nabahci ope- 
tonpi sni, hunh opetonpi tka yawani 
sni. Unkan le oyate kin el wanna 
hecel econpi kta uncinpi. Tohantu 
qeyas omniciye unyuhapi, ins wicasa 
waKan el hi ehantans, wicasa wanji 
inaiin na wowapi nonpa kin le etan- 
ban yawa ye lo. Yunkan tuw.e qevae 
wowapi yuhapi kin iyehca nakun ya- 
wapi, Ito hecel mitakuyepi econoon- 
pi ca wocekiye eciyatanhan iila onsue- 
unkicieiyapi yelo. Na waokiye wanji 
el ianwe km wicasa oyasin na win- 
van oyasin lila wahokonwicaiiiva na 
iyokipi yelo. Ho tKa le wowapi 
wawan nonpin ouetom>i na yawani 
heceglala sni tka nabahci Dakota wo- 
wapi uncinpi, mitakuyepi. DaKas 
Skaun na Ogle ptecala wocekiye 
wowapi otahci yunapi. Unkisnala 
hci conalapina unyuhapi. Taku on 
nececa slolwaye sni mitakuyepi tka 
ibluKcan. Wicasa kin wocekiye to- 
Ktokeea el opapi kin wocekiye wo- 
wapi wastelaKapi na yawa pi ca ivo- 
kipipi nacece yelo. Iblukcan eciva- 
tauhan ota Unyuhapi enahtans, wo- 
waui ota opetonpi ca unyawapi kta 
tka. De ospaye kin el waokiye wanji 
hla waste unyuhapi, mitakuyepi 
Isnalahci biliheiciya selececa. Nick 
Hehanasapa he wake yelo. Wowapi 
ota wiyopeya na yawapi wicasa kin 
wicasi yelo. Wana wocekiye wowa- 
pi henala kta ca togtokeca uncinDe 
lo. Lowanpi oyasin nakun ecanni 
unkonspepi Ktaseleeca kta yelo. He- 
on etanban wowapi tokeca kagapi 
Kta waste tka. Ho lecel Dakota 
wanjio-ji ablezapi ca, ivehea wana 
wowapi ciscila kagapi na tokata yu- 
stanpi Kin opewicayatonpi kta ca 
yawapi kta iyenicetupi kta. Na 
omniciyapi kin el ohinnivBi) womna- ye econkonui, hecel tokata wowapi 
kagapi kta uncinoi ehantans. mazaska 
wana ynkan yelo. Wootanin Waste, 
WakantanKa cinca wicoie Kin na wi- 
cohan oyakapi kin Dakota iapi el 
unkagaoi kta waste ka ye lo. Na 
ehanni tokel wicasa kin na winy an 
waste kin Jesus wowicala on kakija- 
pi ca kteui kin, siolunkiyapi unkans 
waste yelo. Tonkin Dakota wicasa 
na winyan St. Peter, St. Paul, St. 
Magdalen na wicasa wakan winyan 
ko lila ota kin, wocekiye on wowasi 
econpi, akihan tapi na ktepi slolyapi 
nin! Tokin Dakota koskianKa na wi- 
koskalaka St. Aloysius na St. Agnes 
wiconi oyaKapi sloyapi nin! Dakas 
onsoepi ehantans wicohan sica lecala 
ota wanonyakaui kin tohiuni wanon- 
yakapi sni tka. Ho tacel mis iblu- 
kcan ca niyepi, tohantu omnit-iyapi 
iyehantu kta, hecdyatanhan iila wo- 
yaglakapi Kta iyenicetupi mitaKuye- 
pi na ounyakiyapi Kta nakun. DaKas 
niye otapi wanna Dakota iaui was;- 
cun ko tehan onspeniciyapi. Wana 
wicasa wakan owicayakiyapi kta iye- 
nihantupi. YunKan wi iyobila owa- 
yapi ehantans na Eyanpaha el egna- 
kaui enantaus, waste tka, toksa toKata 
wowaui tanka Kagapi Kta na luhapi 
kta.' Dakas wanna unkiktapi iye- 
hantu, waoKiye wicasa lecala omaki- 
yaKa. Hecel mis iblukcan ca epe ye 
lo. WoceKiye nitawani el miKsuya 
po! Hem by J. Westropp, S. J. 

(HlHAN ClKALA. CHERRY CREEK, S. DAK. 

Oct. 7, 1906. 

St. Mary omniciye apikiyani, na 
bel ton a Wakantanka ihukuya hta- 
nipi kte on wicayustanui. 

Emily Hunter ltancan. Grace 
Flyingby wowaui kaga. Kanhepi- 
inapewin, mazaska awanyaka. Hin- 
ziwin, lowan itancan. Winyan-wa- 
ste, wokagege awanyaka. Itonkasan- 
win na Alice Holy Bull, wayazan 
awanyaKapi. Ptesan-tokahewin, 

wapaha yuha. Winyanwastewin, 
wamnayan. Ptesanwastewin, Zella 
Poor Elk, Onpala na wasieunwin, 
ogligleui. Tiwastewin, tiyopa awan- 
yaka. Tipisnawin, iapi awanyaka. 

Ho mitakuyepi, lena wi akenonp 
WaKan tanka el htanonipi kta onyu- 
gtanpi. Hecel tona le wanlakapi 
Kinban wocekiye ehapi cana unye- 
Ksuyapi kta wacinye. 
Oyasin cantewasteya naue ciyuzape. 
Grace Flyingby. M I N I A W 1 C A K A ST A N . 

Fort Totten, — Oct. 2-1, Mathilda, 
Oct. 5. ton pi. John Klinkhammer na 
Elizabeth Weiler cunwintkupi. Oct. 28, Mary Ann, wi nonpa, Sam 
Tiwaste qa Kiciyotankewin, cunwin- 
kuui. WAKANKICIYUZAPI. Fort Totten.— Oct. 21, Andrew 
Siyaka qa Anny Gray Wind 

Oct. 21, William Tasunkewakantu 
qa Nancy Thomas. YATKE SNI OKODAKIC1YE 
Ft. Totten, N- Dak- 
Dena teca iciconzapi. 

James Hehota. Joseph Mazaka- 
homni. Thomas Jones. Antoine Dan- 
ger. Mrs. Antoine Danger, 
James Demarce. FT. TOTTEN, Nov. 1, 1906. 
Peji maqupi: ohn aka John Two Hearts 
Joseph Tawacinhehomni 
John Sherman 
John Strait 
Tatankapa 
Ignatius Court 
Wasuicasnamani 

Wayhota maquni: Luke McKav 


ojutonpi 
6 


Mrs. Frances Langer 


3 


George Hehakahowaste 


5 


John Strait 


5 


John Tatankapa 


4 


Itrhatius Court 


2 


Itkowicakina 


3 


John Dohnes 


5 


John Twohearts 


7 


Zuzuheca 


2 


Stanislaus Merrick 


J 


John Sherman 


5 


Alfred Dittle Wind 


3 Father Jerome. Fort Totten, N. Dak. 

St. Jerome's Church, Kangioaha, 
Oct. 28, 1906. 
St. Joseph Okodakiciye. 
Joseph Tawacinhehomni itancan. 
John Twohearts wiyokihe aya. 
John Sherman mazaska awanyaka. 
John Strait wowapi kaga. George 
Hehakahowaste qa Bernard Two 
Hearts wayazanka awanyakaoi. 
Matohakikta qa John Hevuga wica- 
hapi awanyakapi. Canpaksa tiyona 
awanyaka. John Strait Bible His- 
tory yawa. Alfred Dittle Wind 
odowan itancan. Fort Totten, N. Dak. 

ST. JEROME'S CHURCH, 
KANGIPAHA, Oct. 28, 1906. 

St.Mary Okodakiciye. 
Mrs. Nancy Strait, itancan. 
Adela Iwankena, Wiyokihe aya. 
Mrs. Martha Twohearts, mazaska 
awanyaka. Mrs. Dibbie Mead, wo- 
wapi kaga. lawastewin qa Skawin, wayazanka awanyakaDi. Mrs. Fran- 
ces Danger, wokagege awanyaka. 
Tiyowakitewin. tiyopa awanyaka. 
Mrs. Mary Twohearts do wan itan- FORt YAtES, Oct. 1906. 

Eyanpaha kin: — 

Mitakola Inyancun- 
kasKe okolakiciye etanban taku wan- 
fig}* OQ ieyanpaha cisi kta wacin. 
Yunkan wicoiye wan weksuye lo. 
Mahpiya wokiconze wana kavela u 
ee eya yaotanin po. Eva owapi qon 
le anpetu kin he iyecel Eyanpaha 
kin taku laotanin kta wacin ve lo. 
Mitakuyepi, St. Joseph okolakiciye 
owancaya yaonpi Kin omniciye tanka 
yuhapi kta ca itokab nayahonpi kte 
lo. Wicasa akenom Invanwoslahan 
qel St. Joseph okolakiciye okaspe 
snkpe onpi kin ecel womnaye kin 
iyopteyapi kta ca yewicasipe lo. 
Yunkan incin Jesus lecel eyelo. Ma- 
ka owancaya yapo, wicasa otoiyohi 
wotanin waste Kin owicakiyakapo. 
MarK, 16-15. Ho he on St. Joseph 
wicasa qeya wamnaye wicasini kin 
lena epelo. Itojin omniciye qel Jo- 
seph Zitkalaska, George Cetankna- 
skinyan; OKahmi omniciye qel Fran- 
cis Tasunkeluzahan, Isnalawica kici; 
Wayawaoti tanKa qel, Matoluta Mi- 
chael Ohloheca kici; Invanwoslahan 
del Wanbliotianko Wan bliho waste 
kici; Pahayamni qel Joseph Good 
Eagle Albert Unyannapapi kici; In- 
yanwakagapi qel AKiciinla Frederick 
Okleska kici. 

Omniciye tanka wan Inyancunka- 
skela omniciye wamnayapi ca naya- 
honpi ktelo. Toksa womnaye kin he- 
na nakun niciyaotaninpi kte lo. 

Taku wanjigji wookiye kagapelo; 
hena hecetu ca ikokab onahonciyape 
lo. Nitakolapi, St. Joseph oko. 

itancan he miye yelo. 

Maurus Tatankaunjikca. MAZASKA AWAYAKA WANJIDAN, 
Fort Totten, Nov. 1, 1906. 
Mazaska dena wana awanbdaka: 
Crow Ghost $ 1.00 

Mrs. Crow Ghost 1.00 

Miss Louisa Crow Ghost 1.00 

Miss Bonny Fair Cloud 1.00 

Zuzuheca .25 

Francis Tunkawakana .50 

Joseph Sherman 25 

Duke McKay 5.00 

St. Michhael's Church. 
Winyan okodakiciye etanhan 5.00 

St, Jerome's Church, 
Kangipaha etanhan 70.00 

Ignatius Court 1.00 

Tunkanwanyagmani 1.00 

St. Michael's etanhan [Sept. 5,] 20.00 

Paha Yamni Etanhan. 

Thomas Whitemouse 1.00 

Istaskawin .30 

James Iron Boulder 1.20 

Mark Cetankokipapi 1.20 

John Cokanyan Iyanke .60 

Joseph Brings them 1.10 

Ataya $112.40 

Father Jerome, O. S. B. 

Mazaska awanyaka wanjidan. NOVEMBER 15. 1006. TAKU KAUNJICA HECA WAN- 
JI HECA SINASAPA WOCE- 
KIYE KIN ECIYATANH AN 
*■ IYUKCAN. 

Tukte wocekiye wan iyotan wasa- 
ka, iyotan: tehan .yaotaninpi, iyotan 
winswmja usi,na iyotan yutokecapiea 
sni ovale kinhan, na hena woyustan 
Kin okolaKiciye wakan iyotan waste 
Kin kipi iyowinkiya Kinnan, hehan 
sinasapa wocekiye hecela hena vuna 
slolyaym kta. 

Woitancan wan wanyaguioa na 
nahonpioa woceKiye wicaKe kin el 
yankin kte iyowinyakiye kuinan, he- 
ban sinasapa woceKiye eKta niglu- 
homni kta lyeniceca. 

Sinasapa woceKiye kin wicawiyu- 
kcanpi kin ataya ogna na wonoue 
kin en naKun wicista na wicacante 
Kin wowiyusKin on ojuwicaya. 

Hotankaya sinasapa wocekive 
opapi kin eyanuanaui: OkoiaKicive 
unkitawa. isuala catnohc heca, isnala 
Jesus* tawaonspeKiye.kiu tawa, isna- 
la yaoninanpi pica, isnala Jesus Onrist 
Kage cin hee. OKolakiciye km le 
ecela owancaya ikoazo, isnala ei 
owecinanyan Jesus Christ Tawaho- 
siyapi etanhau itancanpi yuKanpi, 
isnala el wowicake oyakapi, icin yu- 
kinukanpi sni yunapi, isnala el gna- 
yepica sni onspewicaKiyapi, isnala 
wanjila, wakan, vicake, isnaia wica- 
sa waKan, wosnapi wakan na wico- 
han wo waste wicaqupi km gluna. 

V\ ocekiye toKecapi km nena lecala 
icagapi, itancan na wowicake nioapi 
na wicasawaKan wiciyotauena unyi 
kin na WaKan tanka okiciye wica- 
yapi kte ciu yuhapi sni. Wocekiye 
toKecapi kin wicota aKinicapi "iyecel 
taKU toktuKeca otoiyohi wanukonwi- 
caKiyapi na oqoseya ne ou na woki- 
pajin towahtam na wahunKapi sni on 
sinasapa tawoceKiye wowasaKe na 
wowanKantuya na owanjiia tanin van 
Kipazoui. 

Onrist tokolakiciye kin invanakan 
is egnaKapi Kin, nauanlici nan na ata 
iglutoKeca sui, naKun wakans\ca ta- 
tiyopa yujujupi oKihiui sm. 

Mahpiya etarman wowaste na wo 
wicake aihpeyapi na wowauitokeca 
otokane ekta yu Kan pi kin oninniyan 
oKulaKiciye wakau kin le el kagapi. 

Wocekiye tokeca el to*eca wowi- 
cake na woope lyokipipi sni hena 
ehpeyapi, OKolakiciye wakan le ei 
iyowmkiyapi sni na wicasa aKautu 
taKU maka km aKan ecela kuwaui na 
ouolapi kin nena kolawicaya sui ! kantanka tawa heca, na wicasa tawi- 

Okoiakiciye Wakan kin el taku yukcanpi kin owicajanjan, wicacante 
iyuna WaKantanka tawa; wowicake iwicamnanya, wicasa tawicohan yuowo- 
Kin WaKantanKa tawa, woyuecetu tan]a , Wakantanka wicata kid woce- 
Wakantanka tawa. | Kiye 6Uta kaga< Nakun wakanpi kin oklakiciye 
wakan Kin tawapi, na tuwa wocekiye 
le opa kin wakanpi kin he kola- 
yapi na wicohan on na . wacejiioici- 
yapi on okiyapi. 

Tohanyan maka akanni o nth. qon, 
hehan oKolaKiciye wakan iyokipi- 
yapi na woyuoninan tawa y.utankapj., 
mahuiya eKta toKel taku wanyagpica 
na taku wanyagpica sni kicicasKapi 
kta hecel sKanui. 

Yunkan tuwa wakanpi kin wica- 
yuonihan, he wicohan Wakan yuo.ni- 
h an . Y u n k a n w akan oi kin y u o n i n an- 
ui wicasiui kinhan, OKolakiCiye wa- 
kan tokel wicohan wakan wastelaka- 
ui kta onspewioakiya. 

Hunkayaui Kin is eya okolakiciye 
he on htanipi, na kakisya iapi'. Si- 
nasapa wicasa ecela: "'.Athanasius 
na Onrysostoine na Augustine, na 
Ambrose na Anselm na Tnoinas 
Aquinus na unmanui oyasin lena un- 
Kitawapi, na woksape tawa aihpeun- 
yanpi," eyaoi kte lyecaoa. %< 

Okolakiciye le wicasa ksaoapi na 
wakanpi ota vuna, na wowicake oya- 
sin isnala eghaka. 

Wakaulapi tawocekiye tawapi kin 
he wicohan iyotan heca, woanahme 
(mysteries) kin tawa oKahnigpiea 
sni, taku wakan ria wowakta hel wi- 
casa aoglutewicayapi, takusnisui kin 
na woecon km ha woKage cin oyasin 
taku tanka kani na is taku Wakan- 
tanKa tawa kin lena wicasa ableswi- 
wicaya na ceyaktonpi iyecel ogna 
Wakantanka wowaste na wokicannte 
ota yuha wicasa ikiyeia u na wicasa 
iseya iyopeiciyaui na wacmyaiipi na 
wastelakapi Kin i on Wakantanka 
itkokipe yayapi. TuKteKtel wicoie 
oKahuihwicayarji sni, tuka wowaKta 
okinipij neon waceKiyapi el oKoiaki- 
ciye waKan kin taku wicake eyepica 
sni ota wowakta on onspewicaKiya. 
inihan sni nakun wiyuKCanui iapi 
tawa on wahoKonwicayaui nunkayapi 
km na wicasa ksanaih kineconpiqon 
iyecel. 

Tukte taku okahnig teh ke, nis ta- 
ku eeorisim tanin sni OKolakiciye el 
ablesiciyapi oKinipi. Tona sinasana 
woceKiye opapi sni, hena niwicayapi 
kte sni, woonsoe kin le tona tehilaoi 
hena okolakiciye tanagi na tatancan 
iyukcanpi kie na nakun taKU tanka 
nis taku ciscila wicasa iyecinKa slol- 
yapi sni he ablesyapi kte wioasi. 

Heon etanhan sinasapa wocekiye 
kin le omniciye heca wan eceela ee 
Sni tuka awicakehan wocekiye Wa- Standing Rock Agency, N. Dak. 
Oct. 30, 1906. 

Sinasapa Taeyanpaha; 

Mitakoda, ito 
St. Joseph okodakiciye kin dehan 
eyawicakipaha hwo? Oct. 21,. qon- 
han Mawatani Iteopi ti en tioiwakaii 
wanji yustanoi qa yu wakan m kta e 
neon eKta onKicopi e eKta onkini, qa 
Mawatani, Hewaktokta qa Padani 
owasin qa waci wicasapi oeyas koya 
iyuskinyan tipiwaKan kin 238 wabe- 
cen ojupina qa wicasa wakan wanji 
nen nma waste yuhaui e he ovate 
wahokonwickiye ca heya: WaKan- 
tanka wanjina qa wasake cin sdon- 
yapo, qa taKU owasin wanjina qa 
ovate ota qeyas wanjina kin hena 
WaKantanKa towasaKe ye do. Eva 
mis en iapi nom caje bdate; Sinasapa 
Taeyanpana ooetonuo! eoa oa na- 
Kun token wanduotanmpo! Hececa 
Kin maKa owancaya nanihonoi ktedo; 
nis nawicayahonpi kte do, ua St. Jo- 
sepn OKodakiciye tawoope Kin Fa- 
ther Jerome Hunt Kin dapo, eve do. 
Qa ake July 6, 1906 qonhan Fort 
Totten Xortn DaKota en omnicive 
tanka ye do, qa N. DaKota mazaska 
awanyaka wanjina kta e vustanpe do. 
Hen iyoniwajape do; ekta etonwan 
po! Qa oyate etanhanhan he en 
htanipi kta e niyustanui. Ovate va- 
in ni yaonpi kin de etanhan Charles 
Mato-tamaheca he yustanoe do, epe 
do. Hece mazaska etanhan eKta ye- 
yapo; ataya mazaska awanyake cm 
ne Eort Totten en sinasapa yanke 
cin he e ye do. Qa toKata July 6, 
1907 Standing Rock Agency omni- 
ciye tan Ka kte do; ekta yapo, epedo. 
Qa koska niotaui tKa nananhci yanipi 
kta ohna yaonpi sni epe do. Iteopi 
wana wicahcana tka hehan wacmva- 
yapi do; dena wada wotaoi kin wa- 
kanheja iyenicecape do. IS'ina iapi 
ota ; epa tka henana epin kta. 

Nina tanyanooiiKiyapedo; $5.50 
onqupi; sunkakan 4 qa wapaha 2 qa 
woyute eciyatahan nina waci wicasa 
pte wan wapaha. 

Toksa ake epin kta. Mitakolapi, 
owasin nape ciyuzape do. 

Thomas F. WhIte Bear. hehan ta. HoKsina wan waniyetu 
13, e Sept. 29 qon hehand ta. 

Mitakuye}»i, Cannon Bail X. Dak. 
en sinasapa onqonpi Kin dehand dina 
untapi kin he taku wanji onawabde- 
za. -unkan hekta oyate onpi kin sina- 
sapa otoKahetan opapi qa tona wo- 
cekiye ogna tanyan skanpi qon hena 
anpetu kin dehanyan cmcapi qa is 
titakuye koya tanyan zaniyan onnf. 
Unkan de ito mitai<uyeui owasina 
awacinipi kta iyecetu; ohinnivan 
wocekiye opa wacinpi Wakantanka 
wacinyapi kin hduwicake wacinpi 
qa taku yuhapi kin hena owasin 
Wakantanka eciyatanhan nena etki- 
ya ohinni wouida eciyaui qa hena on 
wiyuskinpi qa nakun wicasa qa win- 
van ko nupin kin ecouhan cantewa- 
steya tanyan onsikicidaya unyanpi 
kta iyecetu. Mitakodapi, owasina In- 
yanwakagapi wocekiye onqonni kin 
tanyan unyeksuyapi waciu ye do. 

Tona de wandakapi kin owasin 
nape ciyuzaoe do. 

Valex\tine S. M a a-y. CANNON BALL, N. D. Nov. 6, '96. 
Mitakodani: — 

Wicata kin wikoske 
wanji hekta October 8, qon hehan 
Capagi tawicu isdaya wakan iunpi 
qa October 10, qon hehan ta qa he- 
hand, Wahacanka Ciqana qa Tas'ina- 
Wastewin cincapi October 15 qon, LITTLE EAGLE, S. DAK. 

Nov. 8, 1907. 

1 Korinth wicowoyake 16. 

Wicasa owotanna on kin hena ta- 
ku wicakicamnapi kte cin token Ga- 
latia ekta okolakiciye econwicasi qon 
he iyecen nis econpo! Wicasa wo- 
cekiye el taku tona on mahpiya el 
taku kamna iyececa kin wicasa tan- 
can zaniyan on el ecela econ okihi 
kta; wicasa Oyasin nion kin el Wa- 
kantanka tokiconze kin onma iciva 
un kin tohanl anpetu ehake kin el 
cante waste kta incin tohanl wicasa 
cinhintku kin on kinhel inahni wa- 
mnayapi wanicin kta na tuwa ivaki- 
cuya mnaye cin hena Jerusalem el 
aipi kta heon iye owihanke wanil 
wowiyuskin tanka yuha kta, Wakan- 
tanka oyate kin unsiwicala heon cin- 
hintKu wicohan waste on makata hi 
lehanl wana mahpiyata owanjiia 
yanke na ovate kin wicohan wan 
tanka wicaqu kin he kluecetu kta 
ape on; tohanl oiye kin oyate omaka 
owancaya unpi kin ataya ihunni kin 
hehanyan owihanke kin tanin kta. 
Heon ito zaniyan un kin icunhan 
Wakantanka tokiconze etanhan taku 
wanji econ wacin yo! Hecel ecanon 
kin tohanl wicasa cinhintku kin u 
kin itokam wowiyuskin on cante ni- 
waste. 

Wana henala epin kte lo. St. Jo- 
seph okolakiciye maka owancaya 
onpi kin iyokipiya nape ciyuzape lo. 
Chas Zitkalaluta.